Just another WordPress site

ชายรักร่วมเพศ

แคนาดายกเลิกการห้ามบริจาคโลหิตจาก ชายรักร่วมเพศ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแคนาดาได้ยกเลิกการห้ามบริจาคเลือดจาก ชายรักร่วมเพศ ซึ่งถูกประณามมานานแล้วว่าเป็นกลุ่มปรักปรำ กฎเดิมป้องกันการบริจาคจากผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นภายในสามเดือนหลังจากให้เลือด Health Canada เรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่า ชายรักร่วมเพศ “ก้าวสำคัญสู่ระบบบริจาคโลหิตที่ครอบคลุมมากขึ้น” ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ยกเลิกการแบนที่คล้ายกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา o o o o o o o o o o o o o o o o o o o …