Just another WordPress site

High Blood Pressure Education Month

เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการศึกษาความดันโลหิตสูงแห่งชาติ High Blood Pressure ซึ่งถือเป็นโอกาสในการหารือเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงและแนวทางในการจัดการกับภาวะนี้ ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเกือบครึ่งมีความดันโลหิตสูง และยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจ แม้ว่าปัจจัยบางอย่างที่เพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ แต่ปัจจัยอื่นๆ สามารถแก้ไขได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงและการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิตที่สามารถช่วยป้องกันและจัดการกับภาวะนี้ได้ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o …